【PPT推荐】天文除烦恼

人类在宇宙面前,真的是不能再小了。

以后,如果你还有烦恼,和Antares(大火)比较比较,^_^


【天文除烦恼.ppt】

 

astronomy_dispel_trouble_1

astronomy_dispel_trouble_2

astronomy_dispel_trouble_3

astronomy_dispel_trouble_4

astronomy_dispel_trouble_5

astronomy_dispel_trouble_6

astronomy_dispel_trouble_7

astronomy_dispel_trouble_8

astronomy_dispel_trouble_9

astronomy_dispel_trouble_10

astronomy_dispel_trouble_11

astronomy_dispel_trouble_12

astronomy_dispel_trouble_13

astronomy_dispel_trouble_14

astronomy_dispel_trouble_15

astronomy_dispel_trouble_16

astronomy_dispel_trouble_17

astronomy_dispel_trouble_18

astronomy_dispel_trouble_19

 

astronomy_dispel_trouble_20

 

 

astronomy_dispel_trouble_21

astronomy_dispel_trouble_22

astronomy_dispel_trouble_23

astronomy_dispel_trouble_24

astronomy_dispel_trouble_25

astronomy_dispel_trouble_26

astronomy_dispel_trouble_27

astronomy_dispel_trouble_28

astronomy_dispel_trouble_29

astronomy_dispel_trouble_30

astronomy_dispel_trouble_31

astronomy_dispel_trouble_32

astronomy_dispel_trouble_33

astronomy_dispel_trouble_34

astronomy_dispel_trouble_35

astronomy_dispel_trouble_36

astronomy_dispel_trouble_37

astronomy_dispel_trouble_38

astronomy_dispel_trouble_39

astronomy_dispel_trouble_40

astronomy_dispel_trouble_41

astronomy_dispel_trouble_42

astronomy_dispel_trouble_43

astronomy_dispel_trouble_44

astronomy_dispel_trouble_45

astronomy_dispel_trouble_46

astronomy_dispel_trouble_47

astronomy_dispel_trouble_48

astronomy_dispel_trouble_49

astronomy_dispel_trouble_50

 

astronomy_dispel_trouble_51

astronomy_dispel_trouble_52

astronomy_dispel_trouble_53

astronomy_dispel_trouble_54

astronomy_dispel_trouble_55

astronomy_dispel_trouble_56

astronomy_dispel_trouble_57

astronomy_dispel_trouble_58

astronomy_dispel_trouble_59

astronomy_dispel_trouble_60

astronomy_dispel_trouble_61

astronomy_dispel_trouble_62

astronomy_dispel_trouble_63

astronomy_dispel_trouble_64

astronomy_dispel_trouble_65

astronomy_dispel_trouble_66

astronomy_dispel_trouble_67

astronomy_dispel_trouble_68

astronomy_dispel_trouble_69

astronomy_dispel_trouble_70

astronomy_dispel_trouble_71

astronomy_dispel_trouble_72

astronomy_dispel_trouble_73

astronomy_dispel_trouble_74

astronomy_dispel_trouble_75

astronomy_dispel_trouble_76

astronomy_dispel_trouble_77发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

无觅相关文章插件,快速提升流量